akció

szemvizsgálat
szemüvegkeretek
szemüveglencsék
kontaktlencsék
látásszűrés cégeknek

egészségpénztárak

rólunk
elérhetőség

adatkezelési nyilatkozat

 


 

Halm Optika
1115 Budapest, Bartók Béla út 136.
+3612039807
optika.halm@gmail.com
nyitva, h-p: 9:00-16:45
halmoptika.hu

facebook

 

adatkezelés

Adatvédelmi nyilatkozat
Adatvédelmi nyilatkozat Halm Dóra E.V. mint a Halm Optika üzemeltetője tiszteletben tartom az internetes oldalt felkereső látogatók személyes adathoz fűződő jogait, a személyes adatok kezelése a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően történik.

Adatvédelmi és egyéb jogszabályok:
- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv)
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (GDPR)
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk)
- Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (üttv)
- egyéb, vonatkozó jogszabályi előírások

A honlap ingyenesen látogatható. A honlapon a bárki számára hozzáférhetően közzétett tartalmak megtekintése személyes adatok nélkül lehetséges.

Az adatkezelő kizárólag a honlapon történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás valamint a honlapon található szolgáltatások igénybevétele során, az érintettek által önkéntesen, minden kötelezettségtől mentesen megadott személyes adatokat kezeli. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése az érintettek önkéntes hozzájárulásával történik. A látogató a személyes adatai megadásával adatainak kezeléséhez, feldolgozásához is hozzájárul. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra tekintettel az érintettek hozzájárulása.

Amennyiben személyes adatot is tartalmazó információ, e-mail cím jut tudomásomra, azt nem továbbítom, nem hozom harmadik személy tudomására, kivéve ha az adatátadást az adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség írja elő.

Az adatkezelésért felelős: Halm Dóra
Adatkezelő címe: 1115 Budapest Bartók Béla út 136.
Adatkezelő telefonos és fax elérhetősége: +36 1 203 9807
Adatkezelő elektronikus elérhetősége: optika.halm@gmail.com
Adatkezelő honlapja: halmoptika.hu

Az adatkezelésre kizárólag az adatkezelő jogosult. Az adatkezelő a tudomására jutott üzleti titkot a Ptk. és az üttv. rendelkezéseivel összhangban kezeli. Az adatkezelőt a fentieken túl az üttv. 9.§-ában foglaltakra figyelemmel titoktartási kötelezettség terheli minden olyan adatot, információt és tényt illetően, amelyről az optikai tevékenysége gyakorlása során szerzett tudomást. A titoktartási kötelezettség kiterjed az adatkezelő által készített és birtokában lévő egyéb iratra is, ha ez a titoktartás körébe tartozó tényt, információt, adatot tartalmaz. Az adatkezelőnél folytatott esetleges hatósági vizsgálat során az adatkezelő nem tárhatja fel a megbízójára vonatkozó iratokat és adatokat, de a hatóság eljárását nem akadályozhatja.

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét az optika.halm@gmail.com e-mail címen, vagy az adatkezelő székhelyére címzett postai küldemény formájában jelentheti be.

Az érintett a személyes adatai védelméhez való jogait polgári bíróság – az adatkezelő székhelye szerin illetékes Fővárosi Törvényszék, vagy választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt érvényesítheti. Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) fordulhat. Jelen adatvédelmi nyilatkozat 2018. május 24. napjától visszavonásig hatályos.

Az adatkezelő fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására.

Jelen adatvédelmi nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben a fent hivatkozott GDPR, valamint a hivatkozott magyar jogszabályok (Infotv, Ptk, üttv. stb) mindenkori hatályos rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2018. május 24.

Halm Dóra, optometrista, adatkezelő